Elevhälsa

Elevhälsan ska enligt lagen stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Hälsa och lärande går hand i hand. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning och utveckling hos alla elever.  Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. 

Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte. I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, kurator speciallärare och rektor. EHT träffas och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Mia Mårtensson,  Chatarina Ljungberg, Anna-Carin Carlsson, Anette Ragnarsson, Ulrika Manders och Ulla Ackelid Robertsson

 

                                                   

                                                                                                                                         

                       

 

Uppdaterad: