Styrdokument

Här hittar du flera utav de styrdokument vi arbetar efter på Uppsävjaskolan.

Skolan ska förmedla både kunskaper och värden. För alla som arbetar i skolan är arbetet med värdegrunden och likabehandling ett övergripande uppdrag som ska genomsyra hela verksamheten. Skolan ska förbereda eleverna för ett framtida liv som aktiva samhällsmedborgare.

 

Med Uppsävjaskolans värdegrund som utgångspunkt vill vi skapa en miljö som präglas av generositet och ansvarstagande. En miljö som har stor betydelse för elevernas utveckling och lärande och i förlängningen också för samhället i stort. Målet är att skapa en trygg skola att vistas i samt att värna om varandra och vår skolmiljö.

Statliga styrdokument:

Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem.

Skollagen.

Uppdaterad: