Uppsävjaskolan

Uppsävjaskolan stimulerar varje elevs nyfikenhet och lust att lära.  Alla elever ska lyckas !

 

Alla elever lyckas genom att vi skapar en trygg miljö och hittar metoder som passar varje elev bäst i lärandet. Våra elever utvecklar gedigna baskunskaper. Vi har höga förväntningar på elevens förmåga till lärande och ansvarstagande för skolarbete och arbetsmiljö. Genom tidiga insatser till elever i behov av särskilt stöd får alla en bra start. Vi arbetar lösningsinriktat och hittar olika vägar att nå målen. För att ge eleven de bästa förutsättningarna samarbetar vi inom skolan och med elev och föräldrar. 

På vår skola används arbetssätt som stimulerar elevens lust och nyfikenhet och som ger en trygg grund för ett livslångt lärande. Våra elever lär på flera olika sätt i skolans vardag. I lek och samspel med andra utvecklas kunskap och förmågor såsom delaktighet, att ta ansvar för sitt lärande, att samarbeta, att kommunicera och kritiskt kunna granska och lösa problem.

En förtroendefull relation mellan elev och pedagog är viktig för lärandet. Pedagogen använder sig själv, sin person och kunskap för att stödja eleven. Vår personal får kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna forma skolarbetet så att alla elever lyckas.