Skolråd

Skolan ska eftersträva ett ökat föräldrainflytande, så att personal, elever och vårdnadshavare tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

 

Skolrådet består av föräldrarepresentanter från alla årskurser, skolpersonal och rektor. Rådet träffas två gånger varje termin och är ett forum för samverkan mellan skola och föräldrar. Rådet har inte beslutanderätt men där kan medlemmarna initiera samtal kring olika skolfrågor och föräldrars synpunkter och förslag kan höras.
 
Här följer några exempel på områden som skolrådet behandlat det senaste året:
Läxor, idrott och hälsa, resultat från elevenkäter, mål i skolans likabehandlingsplan, fritidshemmens roll, hemsidan och annan föräldrainformation, föräldramöten, utvecklingssamtal, rastprojektet och skollunchen.

Om du vill veta mer om skolrådet tar du kontakt med rektor eller någon av föräldrarepresentanterna.

Välkomna

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolråd