Skolbiblioteket

Arbeten i biblioteket – HT2020

Under september månad hade vi på Uppsävjaskolan ett tema med anledning av att Pippi Långstrump hade jubileum – 75 år sedan den första Pippiboken gavs ut. Alla känner vi väl Pippi? Hon är speciell, annorlunda, modig, stark men också otroligt snäll och omtänksam. Det är mycket tacksamt att utgå från hennes olika och tydliga karaktärer när vi ska prata om Uppsävjaskolans värdegrund där vi i år särskilt betonar att vi alla är olika (unika) både inuti och utanpå men vi har alla samma värde – vi ska respektera och berika varandra för att skapa ett gott arbetsklimat för alla och envar.

 

Till fördjupning och fortsatt arbete med ovanstående målsättning finns det nu böcker (till alla årskurser) från förlaget ”Olika” som har en normkreativ målsättning med sina böcker. Barnböcker som utmanar stereotyper och erbjuder fler möjligheter!

 

Under året 2020 fyllde FN:s konvention om barnets rättigheter 30 år. För att uppmärksamma detta har BTJ tillsammans med Barnfonden tagit fram ett utbildningsmaterial om barnkonventionen - en verktygslåda. Den innehåller förslag på aktiviteter och övningar med handfasta tips som alla syftar till kunskap om barnkonventionen och barns rättigheter. Alla klasser genomförde minst två av dessa aktiviteter/övningar under vecka 43. Alla klasser, F-3, fick boken ”Alla mina barn” med berättelser av Astrid Lindgren kopplade till barnkonventionen. Lärarna fick en studiehandledning och eleverna fick höra och diskutera en berättelse per dag.

 

Många jubiléer detta år! Vi har också uppmärksammat att Mumintrollen under 2020 fyllde 75 år. Under vecka 45 delades det till alla klasser ut Muminböcker för högläsning. Temat pågick terminen ut och biblioteket pyntades med Mumintroll och affischer.

 

Läsning är så mycket mer än bara text i en bok. Genom att läsa kan du färdas i länder du aldrig kan komma till och uppleva svunna och kommande tidsåldrar. Du kan inse samband du inte hade tänkt dig och förstå människor du annars inte begripit dig på. Utan läsning hade världen varit oändligt mycket fattigare, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Skolbiblioteksverksamheten på Uppsävjaskolan ska vara ett stöd för såväl elever som personal.

Läsning är en viktig del av lärande och även generell mediekompetens är betydelsefull i dagens samhälle och i det livslånga lärandet. I en digital tid och i ett ständigt förändrat samhälle är kommunikation en grundsten för elevers lärande. Vi möter information genom olika kanaler och därför blir vår förmåga att tolka information allt viktigare.

Skolbiblioteket ska bedriva olika former av läsfrämjande verksamhet med målsättning att uppmuntra och stödja elevernas läs- skrivutveckling genom olika metoder och digitala verktyg.

Personal i skolan ska utveckla elevernas förmåga att ha ett kritiskt förhållningssätt till information. Eleverna ska ges handledning och träning att kunna granska och värdera information. Detta arbete ska i samarbete mellan lärare och annan skolpersonal bedrivas inom de olika skolämnena.

Skolbiblioteket ska belysa frågor om jämställdhet och demokratiska rättigheter. Skolans personal behöver även arbeta med vilka normer och värderingar som gäller både på skolan och i samhället i stort samt hur vi tillsammans kan ändra på de normer och värderingar som begränsar och hämmar oss alla, både nu och i framtiden.

Förutom skolbibliotekets läsfrämjande syfte har det en viktig funktion inom följande uppdrag:

  • att hjälpa eleven att utveckla sin läs- och skrivförmåga.
  • att hjälpa eleven att förbättra sin förmåga att hantera information. 
  • att ständigt vidareutveckla personalgruppens kompetens gällande förmågan att implementera skolbibliotekets resurser i undervisningen. En biblioteksgrupp av personal finns för att stärka skolbibliotekets roll på Uppsävjaskolan.
  • att främja ett elevaktivt förhållningssätt genom att skapa biblioteksråd för eleverna där de kan framföra och förverkliga sina önskemål kring skolbiblioteket.

Vårt mål är att utveckla vår förmåga att använda skolbiblioteket som en pedagogisk resurs i all vår undervisning. Ett av våra utvecklingsområden är källkritik och digital kompetens så att våra elever ska kunna möta en alltmer digitaliserad omvärld. Att aktualisera och värna både värdegrundsarbete och jämställdhetsarbete bör fortsättningsvis vara en prioriterad målsättning. 

 

BOKKATTENS VISA

Man kan resa vart man vill                            

fast man bara sitter still

Läsa, läsa i en bok

Gör en både glad och klok

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolbiblioteket