Skolbiblioteket

Skolbiblioteksverksamheten på Uppsävjaskolan ska vara ett stöd för såväl elever som personal.

Läsning är en viktig del av lärande och även generell mediekompetens är betydelsefull i dagens samhälle och i det livslånga lärandet. I en digital tid och i ett ständigt förändrat samhälle är kommunikation en grundsten för elevers lärande. Vi möter information genom olika kanaler och därför blir vår förmåga att tolka information allt viktigare.

Skolbiblioteket ska bedriva olika former av läsfrämjande verksamhet med målsättning att uppmuntra och stödja elevernas läs- skrivutveckling genom olika metoder och digitala verktyg.

Personal i skolan ska utveckla elevernas förmåga att ha ett kritiskt förhållningssätt till information. Eleverna ska ges handledning och träning att kunna granska och värdera information. Detta arbete ska i samarbete mellan lärare och annan skolpersonal bedrivas inom de olika skolämnena.

Skolbiblioteket ska belysa frågor om jämställdhet och demokratiska rättigheter. Skolans personal behöver även arbeta med vilka normer och värderingar som gäller både på skolan och i samhället i stort samt hur vi tillsammans kan ändra på de normer och värderingar som begränsar och hämmar oss alla, både nu och i framtiden.

Förutom skolbibliotekets läsfrämjande syfte har det en viktig funktion inom följande uppdrag:

att hjälpa eleven att utveckla sin läs- och skrivförmåga.
att hjälpa eleven att förbättra sin förmåga att hantera information. 
att ständigt vidareutveckla personalgruppens kompetens gällande förmågan att implementera skolbibliotekets resurser i undervisningen. En biblioteksgrupp av personal finns för att stärka skolbibliotekets roll på Uppsävjaskolan.
att främja ett elevaktivt förhållningssätt genom att skapa biblioteksråd för eleverna där de kan framföra och förverkliga sina önskemål kring skolbiblioteket.
Vårt mål är att utveckla vår förmåga att använda skolbiblioteket som en pedagogisk resurs i all vår undervisning. Ett av våra utvecklingsområden är källkritik och digital kompetens så att våra elever ska kunna möta en alltmer digitaliserad omvärld. Att aktualisera och värna både värdegrundsarbete och jämställdhetsarbete bör fortsättningsvis vara en prioriterad målsättning. 

 

Läsning är så mycket mer än bara text i en bok. Genom att läsa kan du färdas i länder du aldrig kan komma till och uppleva svunna och kommande tidsåldrar. Du kan inse samband du inte hade tänkt dig och förstå människor du annars inte begripit dig på. Utan läsning hade världen varit oändligt mycket fattigare, säger utbildningsminister Anna Ekström.

 

 

BOKKATTENS VISA

Man kan resa vart man vill                            

fast man bara sitter still

Läsa, läsa i en bok

Gör en både glad och klok

Uppdaterad: